Διεθνής Έκθεση
   
   

Εκθέτες

Κανονισμός Έκθεσης

 

 

 

 

 

Για εκτύπωση μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω κείμενο σε μορφή PDF.
(Το αρχείο PDF απαιτεί να έχετε εγκαταστημένο στο υπολογιστή σας το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.)

1. ΕΚΘΕΤΕΣ
Τα πρόσωπα (και εκπρόσωποί τους) που η αίτησή τους για εκθεσιακό χώρο έχει γίνει δεκτή από τον Οργανωτή είναι εκθέτες - κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και διανομείς πρέπει να συντάξουν κατάσταση εκπροσώπων τους ως "Εκθέτες". Δεν αναγνωρίζονται πέραν των δύο προσώπων ανά περίπτερο.

2. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η διάθεση του εκθεσιακού χώρου θα γίνει σύμφωνα με την ημερομηνία λήψης της αίτησης. Είναι κατανοητό ότι ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα για λόγους άριστης κυκλοφορίας και ελέγχου εκθεμάτων, να επανατοποθετήσει εκείνα τα εκθέματα που θα είναι αναγκαίο μετά από αναδιάρθρωση (αναδιάταξη) του σχεδίου της έκθεσης. Αυτό θα γίνει μόνο αν κριθεί απολύτως απαραίτητο. Θα πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που δε θα έχουν απαιτήσεις αποζημίωσης σε τυχόν επανατοποθέτηση.

3. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
Ο Οργανωτής θα τοποθετήσει τα εκθέματα σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης των εκθετών. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό ο Οργανωτής θα διαθέσει νέο χώρο κατανοώντας ότι ο εκθέτης μπορεί να δεχθεί ή να απορρίψει το νέο χώρο γραπτώς.

4. ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Τα εκθέματα θα περιορίζονται σε όσα έχουν σχέση με το αντικείμενο της έκθεσης και της δραστηριότητας των εκθετών και ανταποκρίνονται στην όλη διοργάνωση. Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την παρουσία προϊόντων που θα αλλοίωναν το χαρακτήρα της έκθεσης. Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με το χώρο του καθενός, τις προδιαγραφές και δυνατότητες του εκθεσιακού χώρου και θα περιγράφονται στο "Εγχειρίδιο των Εκθετών", που θα σταλεί από τον Οργανωτή. Με κανέναν τρόπο δε θα πρέπει να βλάπτει εκθέματα γειτονικού περιπτέρου και αυτό υπόκειται στην κρίση του οργανωτή. Ο εκθέτης δεν πρέπει να παρουσιάσει άλλα προϊόντα πέραν όσων αναφέρει στην αίτησή του αναλυτικά.

5. ΕΙΣΟΔΟΣ
Στα εκθέματα έχουν πρόσβαση όλοι όσοι διαθέτουν δικαίωμα εισόδου. Ο Oργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε όποιο πρόσωπο (ακόμη και παιδιά εκθετών) εάν υπάρχει θέμα ασφαλείας του ή ασφαλείας των εκθετών.

6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Ο εκθέτης μπορεί να εισάγει στον εκθεσιακό χώρο και να τοποθετήσει τα προϊόντα καθώς και τα υλικά που βοηθούν την προβολή τους, και να τα απομακρύνει σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο "Εγχειρίδιο Εκθετών" (Ημέρες - ώρες κ.λ.π.)

7. ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
Η τοποθέτηση των εκθεμάτων δε θα ενοχλεί με κανέναν τρόπο τα διπλανά περίπτερα. Οι διαφωνίες θα λύνονται μόνο με τη μεσολάβηση του Oργανωτή.

8. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η εμφάνιση του προσωπικού των περιπτέρων πρέπει να κινείται στα γενικώς αποδεκτά πλαίσια και να μην αλλοιώνει το χαρακτήρα της έκθεσης.


9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Απαγορεύεται η στρατολόγηση ή προσέλκυση του προσωπικού των εκθετών κατά τη διάρκεια της έκθεσης με οποιοδήποτε τρόπο.

10. ΗΧΟΣ - ΘΟΡΥΒΟΣ
Μηχανήματα ή ηλεκτρικές συσκευές που παράγουν ήχο γενικά πρέπει να λειτουργούν σε επίπεδο που να μην ενοχλούν τους άλλους εκθέτες. Ο οργανωτής έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σε ποιο επίπεδο είναι αποδεκτός ο παραγόμενος ήχος σε τέτοιες περιπτώσεις.

11. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (ΝΕΡΟ/ΑΕΡΑΣ)
Η σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος (κ.λ.π.) και οι σχετικές εργασίες ή ανταλλακτικά παρέχονται μόνο από τους επίσημους υπεργολάβους του Οργανωτή. Ο οργανωτής διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να προτείνει τους ανάλογους συνεργάτες.

12. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Όλες οι καλωδιώσεις, πίνακες διανομής ή απλοί πίνακες πρέπει να ανταποκρίνονται στα στάνταρ της [Δ.Ε.Η., Ε.Ε.] και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Όλων των ειδών τα απαραίτητα ανταλλακτικά (διακόπτες, πρίζες, φώτα, φωτιστικά, λάμπες, ασφάλειες, καλώδια, ...) παρέχονται από τον οργανωτή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του "Εγχειριδίου Εκθετών". Ο Εκθέτης μπορεί να φέρει μαζί του μόνο τα εξειδικευμένα ηλεκτρικά είδη που του είναι απαραίτητα και δεν παρέχονται από τον Οργανωτή.

13. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Τα φωτογραφικά δικαιώματα της Έκθεσης ανήκουν στον Οργανωτή. Οι αναγκαίες φωτογραφήσεις κατά τη διάρκεια της έκθεσης επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τους διαπιστευμένους στον Οργανωτή φωτογράφους. Οι εκθέτες που επιθυμούν να προβούν σε δικές τους φωτογραφήσεις πρέπει να ενημερώνουν τον Οργανωτή για τη λήψη σχετικής άδειας.

14. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Οι εκθέτες πρέπει να φροντίζουν τα εκθέματα και τα περίπτερά τους να παραμένουν καθαρά χωρίς σκόνη ή σκουπίδια. Όλα τα απορρίμματα ιδίως πριν την έναρξη της έκθεσης πρέπει να τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους. Κατά την αποξήλωση της έκθεσης, οι εκθέτες πρέπει να παραδίδουν το χώρο όπως τον παρέλαβαν, διαφορετικά το κόστος της αποκομιδής επιβαρύνει τον εκθέτη.

15. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ο εκθέτης μπορεί να διαθέτει τα διαφημιστικά υλικά ή τιμοκαταλόγους στο περίπτερό του. Σε περίπτωση που κάποιος αναφέρει ότι ενοχλείται η διαφωνία λύνεται μόνο από τον Οργανωτή.

16. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εάν κάποιος εκθέτης ακυρώσει την αίτηση συμμετοχής ή μειώσει τα τετραγωνικά μέτρα μετά το επιτρεπόμενο χρονικό όριο πρέπει να καταβάλει στον Οργανωτή τα εξής ποσά ως αποζημίωση:
* 3 μήνες πριν την έναρξη της έκθεσης καταβολή του 50% της αξίας του χώρου.
* 2 μήνες πριν την έναρξη της έκθεσης καταβολή του 100% του ενοικίου του χώρου.

17. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Τα χρήματα ενοικίου του εκθεσιακού χώρου επιστρέφονται μόνο αν η ακύρωση γίνει εγγράφως 3 μήνες πριν την έναρξη της έκθεσης.

18. ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο Oργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ημερομηνιών ή έναρξης της έκθεσης εάν κατά την απόλυτη κρίση του το απαιτούν οι περιστάσεις. Σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής το συμβόλαιο παραμένει σε ισχύ αρκεί να ενημερωθεί ο εκθέτης εγγράφως 1 μήνα πριν την έναρξη. Εάν τηρηθούν τα παραπάνω ο εκθέτης δε δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση.

19. ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΗ
Ο Oργανωτής και οι συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι και υπάλληλοί τους δεν ευθύνονται για ζημίες ή απώλειες λόγω φωτιάς, κλοπής ή άλλης αιτίας που θα προκληθούν στα εκθέματα, ή για ατυχήματα ή τραυματισμούς εκθετών υπαλλήλων ή αντιπροσώπων τους. Η άμεση αποζημίωση για οτιδήποτε από τα παραπάνω βαρύνει αποκλειστικά τον Εκθέτη. Επίσης ο Οργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στον κατάλογο της έκθεσης ή στα διάφορα διαφημιστικά.

20. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί πυρασφάλειας πρέπει να εφαρμοσθούν αυστηρά από τους εκθέτες.

21. ΖΗΜΙΕΣ
Ο Oργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές στα εκθέματα ή καθυστερήσεις στις φορτώσεις εκθεμάτων. Ζημιές λόγω ακατάλληλης συσκευασίας αποτελούν ευθύνη του εκθέτη. Εάν τα εκθέματα δε φτάσουν στην έκθεση, ο εκθέτης παραμένει υπεύθυνος για το ενοίκιο του χώρου του. Οι εκθέτες θα πρέπει να ασφαλιστούν κατά παρόμοιων κινδύνων.

22. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
Σε περίπτωση που μετά το πέρας της έκθεσης, εκθέματα ευρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο ή στις συνολικές εγκαταστάσεις της έκθεσης η κυριότητα αυτών μεταβιβάζεται στην οργανώτρια εταιρία.

23. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ο Oργανωτής μπορεί να διακόψει ανά πάσα στιγμή την έκθεση, εάν στους χώρους που είναι στην κατοχή και υπευθυνότητά του για τη διοργάνωσή της ή κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης συμβεί οτιδήποτε περιλαμβάνεται στην έννοια ανωτέρα βία. Σε μία τέτοια περίπτωση οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια, καθυστέρηση, αύξηση κόστους και κάθε άλλη ανεπιθύμητη επίπτωση εννοείται ότι ξεφεύγει από τον έλεγχο του οργανωτή.
Στην έννοια ανωτέρα βία, περιλαμβάνονται: πυρκαϊά, ατύχημα, πλημμύρα, επιδημία, σεισμός, έντονα καιρικά φαινόμενα, κυβερνητικές απαγορεύσεις, έκτακτες εντολές πολιτικής άμυνας ή στρατιωτικών αρχών, εχθρικές ενέργειες, εξεγέρσεις, απεργία, λοκ-άουτ, αποκλεισμός, ή άλλες εργατικές διαταραχές, αδυναμία εξασφάλισης ομαλής εργασίας, χρεωκοπία λόγω διακοπής ή μη επαρκούς συγκοινωνιακής σύνδεσης, αδυναμία λόγω καταδικαστικής απόφασης, κατάσχεσης, επίταξης των απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού βάσει τοπικών ή κρατικών εντολών ή κανονισμών ή δικαστικών αποφάσεων.

24. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Ο εκθέτης συμφωνεί ότι τα εκθέματα εισέρχονται και παραμένουν στην έκθεση μόνο σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς. Ο Oργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει ακατάλληλα και να απαγορεύσει ή να απορρίψει εκθέματα συνολικά ή εν μέρει. Εάν εκθέτης ή έκθεμα απορριφθούν λόγω παράβασης νόμων ή κανονισμών ή όποια άλλη καθορισμένη αιτία, δεν επιστρέφεται το κόστος του εκθεσιακού του χώρου.

25. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΙΜΩΝ
Ο Oργανωτής απαγορεύει ρητά την τοποθέτηση πινακίδων με τιμές στα προϊόντα κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

26. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Οι εκθέτες θα πρέπει να έχουν ασφαλίσει τα εκθέματά τους κατά κλοπής, ζημιάς, απώλειας ή αστικής ευθύνης. Ο Oργανωτής και όλοι οι υπάλληλοι ή συνεργάτες του καθώς και υπεργολάβοι του, δεν ευθύνονται για τραυματισμό εκθετών ή συνεργατών και υπαλλήλων τους, ούτε για την απώλεια ή ζημία εκθεμάτων λόγω ληστείας, διάρρηξης, πυρκαϊάς, ατυχήματος, ή άλλη καταστρεπτική αιτία.

27. ΥΠΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Οι εκθέτες δεν επιτρέπεται να δίνουν το χώρο τους για χρήση συνολικά ή μερικά σε άλλους επιχειρηματίες, χωρίς γραπτή άδεια του Οργανωτή.

28. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Το παρόν συμβόλαιο υπόκειται στην Ελληνική νομοθεσία και στους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα προκύψει αρμόδια επίλυσης θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.